Simulation du monorail sur l'autoroute 40, au carré D'youville dans la ville de Québec et traversant le pont de Québec.

Lire la suite


Voir la vidéo

 

L'avenir nous appartient

Санхүүгийн тогтолцоо => Цааш нь

argentСанал болгож буй monorail дугуйт мотор нь судалгаа шинжилгээ боловсруулалтын нэн тэргүүний бөгөөд анхны хөтөлбөр юм.

Квебекд дүүжин monorail системийг байгуулахын тулд Доктор Пьер Кьютюрйин удирдлага зааварчилгаан дор судалгаа, хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсруулах хэрэгтэй. Энэ хөтөлбөр нь 5 жилийн хугацаанд үргэлжлэх бөгөөд 200-225 сая долларын хөрөнгө оруулалт шаардах болно.

Энэхүү цаг хугацаа мөнгө нь monorail систем түүний дэд системүүдийг хөгжүүлэх болон судалгаа хөгжлийг бий болгож 5 км-ийн туршилтын үйл ажиллагааг хийн цаашдын үр дүн, үйл ажиллагааг сайжруулахад хэрэгтэй юм.

Зээлийн хөтөлбөр, Холбооны Судалгааны болон орон нутгийн засаг захиргаа 200 сая долларын зарим хэсгийг гаргах болно.

Энэ төслийн хэрэгжилт нь Квебекийн амжилт болох Bombardier, Cirque Du Soleil, Hydro-Quebec болон бусад комданийн нэгэн адил бид бүхний инноваци хийх чадвар ба зоригоос хамаарна

Одоогийн байдлаар бид жижиг болон томоохон хөрөнгө оруулагчдын оролцоог хэрхэн нэмэгдүүлж үндэсний компани бий болгох талаарх хамгийн зөв хувилбарыг боловсруулахаар идэвхтэй ажиллаж байна